ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ มะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2557,05:18  อ่าน 787 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
ชื่ออาจารย์ : นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2557,11:36  อ่าน 655 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางอมรรัตน์ ภาภัคดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:18  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางธัญวรัตน์ กุลวรรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:17  อ่าน 585 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:16  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางจินดา ยังศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:16  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางนงลักษณ์ รักษาพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:14  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “สมาชิกต้นแบบ” เครือข่ายโทรทัศน์ครู
ชื่ออาจารย์ : นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:13  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ การประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
ชื่ออาจารย์ : นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:09  อ่าน 624 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศโครงการยุวชนประกันภัยดีเด่น ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2556,15:07  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..