ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี วิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,15:56  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,20:21  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 ทฤษฎีกรด-เบสและคู่กรด-เบส รายวิชาเคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,14:38  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 ประพจน์และนิเสธของประพจน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,14:15  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิิริยาเคมี รายวิชาเคมีเสริมประสบการณ์ 2 รหัสวิชา ว30222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฎิกิริยาเคมี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,16:03  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,10:07  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,22:09  อ่าน 796 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2560,22:09  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,12:39  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางทัศนีย์ มะโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,11:11  อ่าน 795 ครั้ง
รายละเอียด..