ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมลพรรณ สกิดรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประทุม จิณเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปาณะพงษ์ เลาหวฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒน์สัณห์ วังสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา พรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ทำงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ รักษาพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย จิตตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต จิตตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อยลดา ชวาเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศีลนันทโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กมล สุทธาวาส
ตำแหน่ง : กรรและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :