โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนกฤต หนักหล่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมณีภัทร์ รางแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายภราดร หมื่นโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริพร แก้วสุวรรณสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางธัญวรัตน์ กุลวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุณัฐชา ยวงคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางพรมราตรี สุทธิแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์
ครู คศ.3