ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนาจ จิตอารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธราภพ ยานการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายพิศุทธิ์ รัตนะวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายบรรเจิด คำชนะ
ลูกจ้างประจำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4