ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนาจ จิตอารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธราภพ ยานการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพิศุทธิ์ รัตนะวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิวา กาศมณี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายบรรเจิด คำชนะ
ลูกจ้างประจำ