โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจินดา ยังศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายอรุณ ชราชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสะใบทิพย์ ศริวัฒนานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2