โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
งานแนะแนว

ศิริกานต์ ไชยสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1