ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างชาติ

Mr.DUKE AMENYA ONGWAE

Mr.GILBERT CABANIT CORTEZ