ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญยม วรรณโกฏิ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสวิง ธนะตา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเชาวฤทธิ์ กันศร
ลูกจ้างชั่วคราว