โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ครูพิเศษ

นางสาวสุพัตรา อนุรักษ์สกุลสิม
พนักงานธุรการ

นายณัฐกมล อินทำ
วิชาพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2