โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางกรรณิการ์ ตามัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัชนี พรหมรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอิทธิพล จิตอารี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3