ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัญจวน คำชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางทัศนีย์ มะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิไล เสารางทอย
ครู คศ.3

นางวชิรญาณ์ มาผิว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.1