ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมะลิวัลย์ ไชยโย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัญจวน คำชนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายโพธิบูรพ์ แก้วทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางทัศนีย์ มะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจันทราณี วงศ์จันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวิไล เสารางทอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางวชิรญาณ์ มาผิว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมณีรัตน์ เนตรวีระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2