โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอินทิราลักษณ์ นันไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมนึก จันทรักษ์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางลำแพน บูรณะชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนงลักษณ์ รักษาพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางศุราลักษณ์ แก้วโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธัญชนก สิริบุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนุศรา สินชู
ครู คศ.2