ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจุฬารัตน์ สุทธการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางชิษณุชา รินฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3