โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
คณะผู้บริหาร

ดร.เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศราวุธ ธรรมวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวลาวัลย์ สุโรพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา