โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
กลุ่มงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กลุ่มบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65