ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สหวิทยาเขตน่านเหนือ
เรียนคุณครูทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตน่านเหนือและสพป.น่าน 2
               โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับผิดชอบดูแล 1.ศูนย์สาระการเรียนรู้คณิศาสตร์   2.ศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)และดนตรี ในส่วนของทัศนศิลป์  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์รับผิดชอบ คุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นำไปปรับแก้ไขให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนท่าน และส่งกลับมาที่ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ที่ E-mail: vichakarn54.ckp@gmail.com  ตามปฏิทินคือ วันที่ 4-14 กรกฎาคม 2557

1. แนวทางการส่งแบบรายการแข่งขันและรายชื่อผู้ควบคุม

   1.1 สำหรับโรงเรียนสังกัด  สพม. 37 ให้ส่งทาง  e- office ของโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา เท่านั้น

   1.2 สำหรับโรงเรียนสังกัด  สพป. น่าน 2 ให้ส่งมาทาง e – mail  ชื่อ  Vichakarn54.ckp@gmail.com

   1.3 เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน 1. ว่าที่ ร.ท. วิญญู  ศรีบุญเรือง  เบอร์โทรศัพท์ 081-9656484

                                                   2. นางนงลักษณ์  รักษาพล  เบอร์โทรศัพท์         087-8802485

                                                         (คณิตศาสตร์)

                                                   3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์  เบอร์โทรศัพท์ 081-7229867

                                                         (นาฏศิลป์)

                                                    4. นายอรุณ  ชราชิต  เบอร์โทรศัพท์  089-0407232

                                                         (ดนตรี)

2. แนวทางการส่งแบบสรุปรายชื่อคณะกรรมการ

   2.1 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. 37 ให้ส่งทาง  e- office ของโรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา เท่านั้น

   2.2 สำหรับโรงเรียนสังกัด สพป. น่าน 2 ให้ส่งมาทาง e – mail  ชื่อ  Vichakarn54.ckp@gmail.com

   2.3 เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ประสานงาน 1. ว่าที่ ร.ท. วิญญู  ศรีบุญเรือง  เบอร์โทรศัพท์ 081-9656484

                                                   2. นางนงลักษณ์  รักษาพล  เบอร์โทรศัพท์         087-8802485

                                                       (คณิตศาสตร์)

                                                   3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์  เบอร์โทรศัพท์ 081-7229867

                                                       (นาฏศิลป์)

                                                   4. นายอรุณ  ชราชิต  เบอร์โทรศัพท์  089-0407232

                                                       (ดนตรี)

3. สำหรับการติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สหวิทยาเขต 

    น่านเหนือ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ที่ website: www.ckp.ac.th

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2557,00:00   อ่าน 1433 ครั้ง