ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1
                    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ประจำปีการศึกษา 2557 

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

๑.  ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฉบับนี้พร้อมผู้ปกครองให้มาทำการมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ ในวันศุกร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ หอประชุมสานคุณธรรม  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” หากไม่มามอบตัว จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”

๒.  ในวันมอบตัวให้นักเรียนเตรียมรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป เพื่อใช้ติดใบสัญญารับมอบตัว

                           แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนไปยื่นความจำนงให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ (สพม.เขต ๓๗) จัดสรรที่เรียนให้ โดยเดินทางไปยื่นความจำนงที่ศูนย์ประสานงาน สพม.เขต ๓๗ จังหวัดน่าน (ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร อ.เมือง จ.น่าน โทร ๐๕๔๕๑๑๑๓๗) ภายในวันที่ ๗ – ๑๑ เม.ย.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยนำหลักฐานได้แก่ ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒. สำเนา ปพ.๑ และ ๓.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ไปในวันยื่นความจำนงด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2557,00:00   อ่าน 1150 ครั้ง