ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลุ่มต่างๆที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น เพศอายุ ถิ่นที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น
 
ตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ https://www.etda.or.th/iup/
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 662 ครั้ง