ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่งานวิจัย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Google earth เปิดประตูสู่อาเซียน

รายงานผลการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Google earth เปิดประตูสู่อาเซียนวิชา ง 22101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.       เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนจากสื่อการจัดการเรียนรู้วิชา

ง 22101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Google earth

เปิดประตูสู่อาเซียน โดยใช้ระบบ e-learning

2.         เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสื่อการจัดการเรียนรู้วิชา ง 22101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง Google earth เปิดประตูสู่อาเซียน โดยใช้ระบบ e-learning

สามารถดาวน์โหลดไปใช้ศึกษาได้ตามลิงค์นี้เลยครับ  https://drive.google.com/folderview?id=0B37WJpsiw-wqUzFtd3VNS25JOXc&usp=sharing

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1457 ครั้ง