ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่งานวิจัย
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเชียงกลาง“ปร
        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
ที่ตั้งไว้  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มห้องเรียนจากทั้งหมด 4 ห้อง มา 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการฝึกทักษะฉบับรวม จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scales) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย(x-bar)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent  Samples  Testและการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2
ผลการศึกษาพบว่า
   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีประสิทธิภาพ 83.60/82.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar=4.60, S.D.=0.53)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2559,16:13   อ่าน 1293 ครั้ง