ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 15 มิ.ย. 64
กำหนดการจัดกิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564 14 พ.ค. 64
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 05 พ.ค. 64
งดใช้สนามกีฬา 27 เม.ย. 64
ประกาศผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 2563 11 มี.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 256 25 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานห้องสม 10 ก.ค. 63
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ทุกชั้นเรียน) 02 พ.ค. 64
ประกาศฯ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 21 เม.ย. 64
ประกาศฯ รายชื่อนักเรียน (เดิม) ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 21 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปี 2564 21 เม.ย. 64
ประกาศวันเรียนชดเชย 2/2563 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 25 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 09 มิ.ย. 63
วารสารประชาสัมพันธ์
5 ธันวาคม วันชาติ
รับมอบเกีบรติบัตรเข้าค่ายอบรม
รับมอบข้าวนาบุญ
พิธีถวายราชสดุดี ร.6
รับเกียรติบัตรประกวดคลิป
ข้าวนาบุญเกี่ยวความดี
เผยแพร่เอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ระยะ 4 ปี)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 จ.น่าน
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๖๐
สถิติคะแนนโอเน็ต ม.6 เทียบระดับประเทศ ปี 55-57
สถิติคะแนน O-Net ปี 2555-2558
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๕๘
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เผยแพร่งานวิจัย
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 มิ.ย. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์ 4 ว32204 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมีเสริมประสบการณ์ 2 เรื่อง อัตราการเ 09 มิ.ย. 61
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับ 01 พ.ค. 61
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง 10 มี.ค. 60
การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E เรื่อง การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช สำหรั 22 ก.พ. 61
รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยม 14 ก.พ. 61
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.กมล สุทธาวาส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน