ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยอดคนดีศรีเชียงกลาง
ยอดคนดีศรีเชียงกลาง