ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราประจำโรงเรียน/คำขวัญ
ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน ช.ก.
 
สีประจำโรงเรียน

     สีประจำโรงเรียน  คือ ดำ – เหลือง    
                   
                                                   สีดำ   หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน  
                        
                                                    สีเหลือง    หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
                    
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  
    
หางนกยูง

 
คำขวัญของสถานศึกษา 

          เรียนดี   มีวินัย  ใจนักกีฬา  กล้าหาญ  ทำงานเก่ง  เคร่งคุณธรรม
 
คติพจน์ของสถานศึกษา

          สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา   การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)