ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาตั้งอยู่เลขที่๘๗หมู่๑๑ถนนอดุลย์เดชจรัสตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านเดิมชื่อโรงเรียนประชาพัฒนาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา๒๕๐๓มีเนื้อที่๗๙ไร่เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับประถมศึกษาปีที่๕-๗สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีนายสุนทรมณีศรีเป็นครูใหญ่
Ø  ปีการศึกษา ๒๕๑๕โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา  จึงทำให้จำนวนนักเรียนลดลงเหลือเพียงชั้นละ๑ห้องและมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกจนไม่สามารถที่จะดำรงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  นายกฤษณ์   สุวรรณประดิษฐ์ ครูใหญ่ในขณะนั้นได้นำเรื่องปรึกษากับทางอำเภอและจังหวัดเพื่อขออนุมัติกรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  ซึ่งครั้งแรกกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นสาขาโรงเรียนปัว เปิดสอนครั้งแรกจำนวน  ๒ ห้องเรียน
Øปีการศึกษา ๒๕๑๖กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาลประกาศณวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ มีนายกฤษณ์สุวรรณประดิษฐ์เป็นครูใหญ่
Øปีการศึกษา ๒๕๒๖โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(มพช.)รุ่นที่ ๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบปรับปรุงพื้นที่และไฟฟ้าภายในขุดสระตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลกและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน ๗,๘๖๐,๐๐๐.-บาท(เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
Øปีการศึกษา ๒๕๒๙ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลนาไร่หลวงซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่าน
Øปีการศึกษา ๒๕๓๐เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นจำนวน๒ห้องเรียนØปีการศึกษา ๒๕๓๓จัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านดอนแก้วตำบลพระธาตุปัจจุบันคือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโดยเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑ ห้องเรียน
Øปีการศึกษา ๒๕๓๔จัดตั้งโรงเรียนสาขาเพิ่มขึ้นอีกที่ตำบลพระพุทธบาทมี ๔ ห้องเรียนปัจจุบันกรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบเลิกโรงเรียนสาขา
Øปีการศึกษา ๒๕๓๕ นายชวลิต  วิชาศิลป์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่๔มีนาคม๒๕๓๙
Øปีการศึกษา ๒๕๓๙ นายเพ็ชร  ธรรมราชย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๙
Øปีการศึกษา ๒๕๔๑ นายไพบูลย์  เกษตรการุณย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๑
Øปีการศึกษา ๒๕๔๔ นางอดิสัย  วิเศษวัชร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
Øปีการศึกษา ๒๕๔๖ นายประมวล  กระจ่างอรรถชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
Øปีการศึกษา ๒๕๕๓ นายเกียรติชาย  ทิพย์บุญศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
Øวันที่  ๒๙  ก.ย. พ.ศ. ๒๕๔๑ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
Øปีการศึกษา ๒๕๔๕ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ(เครือข่าย)การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาขึ้นใช้
Øปีการศึกษา ๒๕๔๖ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
Øปีการศึกษา ๒๕๔๘ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน  ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
Øวันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
Øวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”และทอดพระเนตรนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Øปีการศึกษา ๒๕๕๔โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
Øวันที่ ๑๓๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม
Øปีการศึกษา ๒๕๕๕โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”เป็นโรงเรียนสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” (รอบ ๒)
Øปีการศึกษา ๒๕๕๕ทีมC.K.P. Firstโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับรางวัล ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงชนะเลิศระดับภาคโครงการยุวชนประกันภัย