::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ::
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 30 เม.ย. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 29 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป) ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 2566 07 มี.ค. 66
ประกาศฯ รับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป) 15 ก.พ. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผระกาศฯ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 07 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา 05 พ.ค. 66
กำหนดการการปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 04 พ.ค. 66
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 29 เม.ย. 66
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเชียงกลาง วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 28 เม.ย. 66
ประกาศผลการเปิดซองประมูลร้านค้าจําหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2566 23 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง ยื่นประมูลราคา เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 04 เม.ย. 66
ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาไทย 02 เม.ย. 66
วารสารประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ร่วมส่งครูสัมพันธ์ อินสองใจ
ตัวแทนคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหลวง ร่วมส่งมอบครูกรภู ไชยวงศ์
ตัวแทนคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนาน้อย ร่วมส่งมอบครูชาติชาย ทองแดง
ตัวแทนคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ร่วมส่งครูกิตติศักดิ์ มะโน
เปิดภาคเรียน 1/66 และแสดงความยินดีครูที่ได้ย้าย/บรรจุ/ต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเชียงกลาง
ร่วมใจสู้ภัยโควิด
เผยแพร่เอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ระยะ 4 ปี)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 จ.น่าน
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๖๐
สถิติคะแนนโอเน็ต ม.6 เทียบระดับประเทศ ปี 55-57
สถิติคะแนน O-Net ปี 2555-2558
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๕๘
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เผยแพร่งานวิจัย
การศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่น แพทเลท เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 19 ก.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ SEEEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 19 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้แอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 15 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Site และแอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 15 ก.ค. 65
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จังหวัด น่าน ด้วยหลัก 3RSP 05 ต.ค. 64
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 มิ.ย. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์ 4 ว32204 18 มิ.ย. 61
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน