โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
สูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ประจำปี 2565 ภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สพม.) 02 ก.พ. 66
แบบฟอร์มการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 19 ม.ค. 66
ประกาศสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 19 ม.ค. 66
ประกาศห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.4-6-65 16 ม.ค. 66
ประกาศฯ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 14 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 04 ส.ค. 65
มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19) การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 19 พ.ค. 65
ประกาศฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2565 27 เม.ย. 65
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนศิลป) ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) 2566 07 มี.ค. 66
ประกาศฯ รับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 (ทั่วไป) 15 ก.พ. 66
ประกาศการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565 24 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อ นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 08 เม.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์
ร่วมใจสู้ภัยโควิด
5 ธันวาคม วันชาติ
รับมอบเกีบรติบัตรเข้าค่ายอบรม
รับมอบข้าวนาบุญ
พิธีถวายราชสดุดี ร.6
รับเกียรติบัตรประกวดคลิป
เผยแพร่เอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ระยะ 4 ปี)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 จ.น่าน
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๖๐
สถิติคะแนนโอเน็ต ม.6 เทียบระดับประเทศ ปี 55-57
สถิติคะแนน O-Net ปี 2555-2558
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๕๘
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เผยแพร่งานวิจัย
การศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่น แพทเลท เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 19 ก.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ SEEEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 19 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้แอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 15 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Site และแอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 15 ก.ค. 65
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จังหวัด น่าน ด้วยหลัก 3RSP 05 ต.ค. 64
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 มิ.ย. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์ 4 ว32204 18 มิ.ย. 61
ข่าวการศึกษา
กลุ่มงานภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ธ.ค. 65
กลุ่มบริหารทั่วไป 16 ธ.ค. 65
กลุ่มบริหารวิชาการ 16 ธ.ค. 65
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 16 ธ.ค. 65
ผู้บริหาร

ดร.เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน