โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 04 ส.ค. 65
มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด 19) การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 19 พ.ค. 65
ประกาศฯ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ปีการศึกษา 2565 27 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง เปิดการสรรหาผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน รอบที่ 2 ด่วน 27 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 03 เม.ย. 65
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 29 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง เปิดการสรรหาผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 26 มี.ค. 65
ประกาศฯ ผลคะแนนสอบ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป.4-6 ปี 2564 25 ม.ค. 65
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อ นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 17 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 30 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 21 ก.พ. 65
ประกาศฯ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 07 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 07 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ทุกชั้นเรียน) 02 พ.ค. 64
วารสารประชาสัมพันธ์
ร่วมใจสู้ภัยโควิด
5 ธันวาคม วันชาติ
รับมอบเกีบรติบัตรเข้าค่ายอบรม
รับมอบข้าวนาบุญ
พิธีถวายราชสดุดี ร.6
รับเกียรติบัตรประกวดคลิป
เผยแพร่เอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2566 (ระยะ 4 ปี)
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2560 จ.น่าน
สถิติโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2559
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2558
ผลงานดีเด่นปีการศึกษา2557
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๖๐
สถิติคะแนนโอเน็ต ม.6 เทียบระดับประเทศ ปี 55-57
สถิติคะแนน O-Net ปี 2555-2558
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ปี ๒๕๕๘
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เผยแพร่งานวิจัย
การศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่น แพทเลท เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 19 ก.ค. 65
การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ SEEEM บูรณาการวิทยาศาสตร์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม รายวิชาการสื่อสารและการนําเสนอ IS2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 19 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้แอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๖ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 15 ก.ค. 65
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Site และแอปพลิเคชัน Padlet และ Quizizz ที่มีต่อการจดั การเรียนรู้ด้วยรูปแบบเชิงรุก (Active learning) รายวิชา การสื่อสารและการนาเสนอนกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 15 ก.ค. 65
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จังหวัด น่าน ด้วยหลัก 3RSP 05 ต.ค. 64
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 มิ.ย. 61
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 18 มิ.ย. 61
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาฟิสิกส์ 4 ว32204 18 มิ.ย. 61
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน